Świetlica szkolna

Świetlica szkolna -,,duża szkoła”     Nauczyciel świetlicy - Elżbieta Rokicka


Cele i zadania świetlicy

Głównym celem świetlicy szkolnej jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki wychowawczej umożliwiającej wszechstronny rozwój osobowości. Z ogólnego celu wynikają szczegółowe zadania świetlicy szkolnej: – zapewnienie uczniom dojeżdżającym opieki przed i po lekcjach; – organizowanie pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej, przyzwyczajanie do samodzielnej pracy umysłowej; – organizowanie gier i zabaw ruchowych, mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny; – rozwijanie zainteresowań, zamiłowań i uzdolnień wychowanków; – upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny, wdrażanie do zdrowego stylu życia; – rozwijanie samodzielności i samorządności; – wdrażanie uczniów do pożytecznego organizowania sobie czasu wolnego, wyrabianie nawyków kulturalnej rozrywki, sportu i zabawy na świeżym powietrzu; – współdziałanie z wychowawcami klas i rodzicami w celu rozwiązywania napotkanych trudności wychowawczych; – organizowanie dożywiania; – zapewnienie bezpieczeństwa podczas wykonywania wyżej wymienionych zadań.


Godziny pracy świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej w Sońsku rok szkolny 2017/2018

 Poniedziałek            Wtorek                Środa                   Czwartek            Piątek 

    700 - 900                 700- 800              700 – 900                 700- 900            700 – 900                                                   

    1030 – 1130           1030- 1130          1030 – 1130           1030-1515         1030- 1515 

    1240-1515              1240 – 1515       1240 - 1515        


Godziny odwozów uczniów dojeżdżających autobusami do Szkoły Podstawowej w Sońsku

1330- kierunek Drążewo, Ciemniewo, Koźniewo
1420- kierunek Drążewo, Ciemniewko
1500 -kierunek Koźniewo
1515- kierunek Ciemniewo