LOSY ABSOLWENTÓW

Procedura badania losów absolwentów
 w Szkole Podstawowej
im. Szczepana Dobosza w Sońsku

W ramach procesu badawczego losów absolwentów, ustala się następującą procedurę: 
1.  Stworzenie bazy danych absolwentów.
2. Monitorowanie losów absolwentów jest przewidziane po ukończeniu szkoły podstawowej.
3. Narzędziem monitorowania losów absolwentów jest ankieta,  analiza dokumentów,   listy z wybranymi szkołami przez uczniów, informacje zwrotne ze szkół zgodnie z art. 16 ust. 6 b Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. ( Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami), wywiad z wychowawcami, pedagogami szkolnymi, dyrektorami szkół gimnazjalnych, a także absolwentami i ich rodzicami.
4.  Monitorowanie losów absolwentów pozwoli uzyskać odpowiedzi na pytania:
  • w jakich szkołach gimnazjalnych  absolwenci kontynuują naukę?
  • w  jakim stopniu, wiedza i umiejętności zdobyte w szkole podstawowej umożliwiają im wybór dalszej drogi kształcenia ?.
5. Podejmowanie przez Dyrekcję Szkoły działań w ramach realizacji potencjalnych wniosków.  Działania te realizują wskazane osoby na podstawie decyzji Dyrektora Szkoły.
6.  Wyniki i informacje o losach absolwentów udostępniane są osobom i podmiotom wskazanym przez Dyrektora Szkoły.


WSTĘP

Zasadniczym celem pozyskiwania i wykorzystywania informacji o losach absolwentów jest uzyskanie odpowiedzi na pytania dotyczące efektów pracy wychowawczo – dydaktycznej szkoły i sposobu funkcjonowania absolwentów na kolejnych etapach edukacji.
Gromadzenie i analizowanie informacji o losach absolwentów jest ważnym źródłem danych, które są wykorzystywane przez szkołę do planowania, realizowania i udoskonalania aktualnie prowadzonych procesów edukacyjnych. Dzięki nim szkoła może dokonywać analizy stopnia osiągania celów, które sobie stawia. Badanie losów absolwentów jest ważne z dwóch powodów:
   a)  zbierane dane, po pierwsze dają szansę na modyfikację oferty edukacyjnej (w zależności od zauważalnych tendencji),
   b) po drugie pokazują aktualnym uczniom możliwe kierunki rozwoju.
Szkoła Podstawowa w Sońsku obserwuje dalszą drogę życiową i przebieg kariery swoich absolwentów, a pozyskane informacje wykorzystuje do doskonalenia efektów nauczania i wychowania.
Dane od absolwentów i ich rodziców są regularnie gromadzone i analizowane przy udziale wychowawców klas, pedagoga oraz pozostałych nauczycieli.
Szkoła pozyskuje i wykorzystuje informacje o losach absolwentów oraz stwarza warunki do współpracy z nimi i ich rodzicami w następujący sposób:
1.  Prowadzi księgę absolwentów (baza absolwentów naszej szkoły – sekretariat szkoły).
2.  Prowadzi galerię prymusów szkoły oraz laureatów i finalistów konkursów przedmiotowych.
3.   Przeprowadza rozmowy z nauczycielami i dyrektorami szkół gimnazjalnych, a także absolwentami i ich rodzicami.
4.  Zaprasza absolwentów do udziału w uroczystościach i imprezach szkolnych, wycieczkach, dyskotekach oraz działalności społecznej i charytatywnej.
5.  Umożliwia korzystanie z kompleksu rekreacyjno – sportowego.
6.  Umożliwia realizację praktyk studenckich,  odbywania stażu pracy.
7.   Motywuje uczniów do nauki oraz doskonalenia własnych umiejętności, odwołując się do przykładu absolwentów, którzy odnoszą sukcesy, jako wzorów do naśladowania.
8.  Otwiera się na potrzeby środowiska, w którym funkcjonuje, poprzez różne formy współpracy z absolwentami i bieżący kontakt z nimi.
9.  Buduje sprzyjający klimat współpracy z jej partnerami.

Informacje o losach absolwentów dają możliwość:

1.  Stwierdzenia, czy wiedza i umiejętności zdobyte w szkole podstawowej  umożliwiają kontynuowanie nauki w wybranej przez absolwentów  gimnazjum.
2.  Monitorowania przygotowania absolwentów do dalszego kształcenia w szkole poprzez systematyczną analizę wyników sprawdzianów.
3.  Stwierdzenia, czy aktualna oferta edukacyjna szkoły spełnia oczekiwania uczniów, czy też wymaga modyfikacji.
4.  Planowania pracy szkoły np. organizowania kół zainteresowań, zajęć dydaktyczno-wyrównawczych itp.