RODO

INFORMACJA O ZASADACH PRZETWARZANIA  DANYCH OSOBOWYCH

Podstawa Prawna:

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO)

 

 

Dane administratora

 

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Szczepana Dobosza w Sońsku

z siedzibą przy ul. Szkolnej 4 06-430 Sońsk

 

Inspektor ochrony danych

 

Dane kontaktowe do IOD: szkola.sonsk@wp.pl

 

Cel i podstawa przetwarzania

 

Prowadzenie ewidencji uczniów, ustawa o systemie oświaty

Prowadzenie ewidencji pracowników zgodnie z Kodeksem Pracy

 

Podstawa prawna przetwarzania danych

 

- Przepis prawa Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 2017, poz. 2198)  § 6 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2014 r. poz. 1170)

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe

-Umowa o pracę.

-Przepis prawa.

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 108 t.j.) – w szczeg. art. 22 z ind. 1 w związku z art. 94 pkt 9a i 9b

 

Odbiorca danych osobowych

 

Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą organy publiczne, jednostki, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach wypełnienia obowiązku ustawowego

 

Przekazywanie danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej oraz ich podstawa

 

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do krajów państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowych

 

 

Okres przechowywania danych osobowych

 

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres określony w szczegółowych przepisach prawach.

 

Informacja o prawie dostępu do treści danych oraz prawo sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie

 

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia (szczegóły w art. 17), ograniczenia przetwarzania (szczegóły w art. 18) , prawo do przenoszenia danych (szczegóły w art. 20), prawo wniesienia sprzeciwu (szczegóły w art. 21), prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (możliwość istniej jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, a nie np. na podstawie przepisów uprawniających administratora do przetwarzania tych danych).

 

Obowiązek poinformowania strony o prawie wniesienia skargi do UODO

 

Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pan/Pani dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

 

Wymóg, warunek podania danych

 

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest obowiązkowe w celach realizacji umowy o pracę a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zrealizowania umowy

 

Sposób przetwarzania danych i konsekwencje przetwarzania

 

Państwa dane są przetwarzane w systemach informatycznych oraz w wersjach papierowych, jednakże nie są poddawane profilowaniu.

 

Administrator Danych Osobowych

    Informacja o przetwarzaniu danych osobowych