KLASA VIII B

Od 04.05.2020 w naszej szkole pracujemy wykorzystując dziennik elektroniczny. Korzystanie z dziennika elektronicznego jest bezpłatne.

06.04.2020r.

Chemia

Temat: Szereg homologiczny kwasów karboksylowych. (06.04.2020)

Przeczytaj temat z podręcznika str. 157-160.

Odpowiedz na pytania postawione w tekście. (w zeszycie)

Zbuduj tabelę szereg homologiczny kwasów (do 5 atomów węgla). Kolumny takie jak wcześniej (podajemy nazwy systematyczne i zwyczajowe)

Zadane: zad.2 str.160

Ps. Wskazane osoby, które mają mi nadesłać wykonaną pracę powinny to zrobić w następujący sposób: Temat lekcji z datą jak w planie lekcji

Czytelna notatka – zapisana treść pytań lub odpowiedzi pełnym zdaniem

Na końcu odrobiona praca domowa

Kolejne opracowywane tematy powinny znaleźć się w zeszycie do ewentualnego wglądu.

Kolejne osoby do przedstawienia efektów swojej pracy wyznaczę zaraz po świętach.

07.04.2020

Historia

Temat : Wprowadzenie stanu wojennego w Polsce

 1. Zapoznajcie się z tematem lekcji s. 212 – 215. Ten temat podzielimy na dwie części, dlatego do tej strony. Zapiszcie i wyjaśnijcie pojęcia : stan wojenny, WRON. Trzeba koniecznie zapamiętać również datę : 13.12.1981
 2. Następnie zajrzyjcie na stronę e- Podręczniki „Powstanie Solidarności i stan wojenny” https://epodreczniki.pl/a/powstanie-solidarnosci-i-stan-wojenny/DX9vQEMif i zapoznajcie się  z tematyką

Biologia

Temat:  Utrwalenie wiadomości z ekologii.

W ramach samokontroli wykonajcie test z podręcznika „Wiesz czy nie wiesz?” str. 132-134

W zeszycie ułóżcie krzyżówkę do hasła  BIOCENOZA, wraz z hasłami pomocniczymi.

Wyjaśnijcie też  znaczenie hasła głównego.

Podaję kryteria oceny:

- poprawność pod względem treściowym i  stylistycznym

- staranność wykonania

- samodzielność wykonania (powtarzające się , identyczne prace będą niżej oceniane)

- wykonanie zadania w terminie.

Krzyżówkę należy nadsyłać niezwłocznie (najlepiej przed świętami)

Pozdrawiam, życzę spokojnych i zdrowych Świąt!

08.04.2020

Historia

Temat : Ostatnie lata PRL

1 Zapiszcie sobie temat do zeszytu i przeczytajcie podrozdziały z podręcznika „Reakcja społeczeństwa” s. 215 i „Ostatnie lata PRL” s.217 Dodatkowo możecie zapoznać się z tekstem w ramce s. 215 „świat wobec sytuacji w Polsce”

2  Możecie obejrzeć na You Tubie filmiki o stanie wojennym. Nie podaję wam tytułu konkretnego filmu bo jest ich wiele i sami sobie wybierzcie.

15. 04. 2020r.

Temat: Budowa i właściwości kwasu metanowego.   

Cele lekcji:

- występowanie, właściwości i zastosowanie kwasu metanowego (mrówkowego)

Przeczytaj temat z podręcznika str.161-163

Odpowiedz w zeszycie na postawione w tekście pytania.

(Odpowiadając na pierwsze pytanie koniecznie pokaż wzór sumaryczny i strukturalny kwasu)

(Przedstawiając właściwości kwasu metanowego pokaż reakcje jakim ulega.)

Zadane: Wypisz zastosowania kwasu metanowego

Dla chętnych – zad. 2 i 3 str.163.

Do końca tygodnia czekam na e-maile od osób, które wyznaczyłam przed świętami (proszę pilnować terminów! ).  Przypominam mój e-mail      m.ruszczycka1@wp.pl

e-maile z tematami do opracowania z poszczególnych moich przedmiotów będę przesyłała na stronę szkoły (nauczanie na odległość) w te dni kiedy są lekcje w planie.          Pozdrawiam!

Historia

Temat : Kryzys ZSRS i zmiana sytuacji międzynarodowej.

1 W zeszycie zapiszcie sobie temat.

2 Z podręcznika przeczytajcie temat s. 220 – 222. Temat podzieliłem na dwie części.

3 W zeszycie odpowiedzcie sobie na pytania :

- Jaka panowała sytuacja polityczna i gospodarcza w ZSRS za rządów Chruszczowa  i Breżniewa ?.

- Jak wyglądała polityka prezydenta USA Ronalda Regana ?

- Na czym polegał konflikt w Afganistanie ?

- Jak wyglądały próby zreformowania ZSRS przez M. Gorbaczowa ?

4 W międzyczasie w domu obejrzyjcie sobie ciekawy film na you tubie  „Upadek ZSRS. Od Breżniewa do Gorbaczowa”

16.04. 2020r

edb

Temat: Inne groźne przypadki -  udar mózgu ,napad padaczkowy, ciało obce w oku.

Cele lekcji:

- zapoznanie się z objawami oraz sposobami udzielania pierwszej pomocy w przypadku:

 • udaru mózgu
 • napadu padaczki
 • ciała obcego w oku

Zapoznajcie się z tekstem z podręcznika str.112-113

Zwróćcie uwagę na charakterystyczne symptomy poszczególnych urazów oraz na postępowanie ratownicze w omawianych przypadkach.

Obejrzyj krótkie filmiki na You Tube dotyczące udzielania pierwszej pomocy w omawianych przypadkach.

Jako notatkę z lekcji pod tematem – wymień objawy oraz krótko opisz sposoby udzielania pomocy w przypadku udaru mózgu i napadu padaczki.

religia 16-17.04.2020

Temat: Kultura baroku odpowiedzią na reformację.

Podręcznik, s. 116-118 / ćwiczenie, s. 59

Praca do zrobienia:
- ćwiczenie 1-3

- w zeszycie: wypisz najwybitniejszych malarzy okresu baroku i ich najbardziej znane dzieła z dziedziny religijnej.

Temat: Polska wobec reformacji.
Podręcznik, s. 119-121 / ćwiczenie, s. 60-61

Praca do zrobienia:

- ćwiczenie 1-3

- w zeszycie, notatka:

Tolerancja to zgoda na inność, to cierpliwość i wyrozumiałość dla odmienności, które są dobre. Mamy prawo się różnić (ty lubisz kolor czarny, ja niebieski; ty lubisz góry, ja morze, ty lubisz piłkę nożna, ja hokej, ty lubisz mocne przyprawy, ja słabe, etc.). Tolerancja nie jest zgodą na zło!

Proszę obejrzeć poniższy filmik na youtube:

Ks. Marek Dziewiecki – Miłość a tolerancja

www.youtube.com/watch?v=Ywyke6Bb4SU

20.04.2020
Informatyka
Na razie od programowania sobie odpoczniecie. Przez najbliższe zajęcia będziemy poznawać budowę stron internetowych.
temat: Tworzenie strony internetowej z wykorzystaniem języka HTML.
Proszę przeczytać z książki materiał ze str. 186-190 i wykonać ćw.1 str.188, ćw.2 str.189, oraz ćw.3 str.190.
Plik: Strona1.html przesłać na adres: zurawa@gmail.com
Osoby, które przesłały mi i zaliczyły wszystkie dotychczasowe prace otrzymują 5. Są to: Kuba, Karolina, Łukasz S., Mikołaj oraz Julia.
Osoby, które nie zaliczą dotychczasowych prac będą miały oceny obniżone.
Od nowego miesiąca w naszej szkole będzie obowiązywał dziennik elektroniczny, więc się pośpieszcie.
Dla osób, które nie wiedzą co mają dosłać:
Proszę zapoznać się z wiadomościami w podręczniku od str: 26-29
1. Rozwiązujemy ćwiczenie 1 str. 27
2. Rozwiązujemy ćwiczenie 3 str. 29
Rozwiązania proszę przesłać na adres: zurawa@gmail.com
——————————
Proszę wykonać ćwiczenia 4 ze strony 29 i ćwiczenie 5 ze strony 31.
Projekty udostępnić (na górze strony powinien być przycisk udostępnij) i wysłać linki do stron projektów mailem na adres zurawa@gmail.com.
W tym samym mailu proszę odpowiedzieć na pytania z ćwiczenia 5.
——————————
Proszę o przeczytanie materiału w podręczniku str. 31-35 i wykonie gry w zgadywanie liczb.
Projekty proszę udostępnić i wysłać na adres: zurawa@gmail.com

20.04.2020r.

Temat: Budowa i właściwości kwasu etanowego.

Cele lekcji:

- poznanie właściwości i zastosowania kwasu etanowego

- proces fermentacji octowej

-zapisywanie równań reakcji kwasu etanowego z wodorotlenkami, tlenkami metali i metalami

-równania  dysocjacji jonowej kwasów karboksylowych

Przeczytaj temat z podręcznika str.164- 168

Robimy notatkę według poniższych wskazówek.

Odpowiadając na 1  pytanie z podręcznika  zapisujemy wzór sumaryczny i strukturalny omawianego kwasu.

Proces fermentacji octowej (pyt. 2) to sposób otrzymywania kwasu octowego, napisz na czym polega ten proces i przedstaw go równaniem reakcji.

Następnie określ  właściwości fizyczne i chemiczne kw. octowego (str. 167)

Zapisz reakcje jakim ulega kwas.

Reakcje dysocjacji

Zapisz stosowne równanie reakcji

Zwróć uwagę, że w tym procesie odrywa się wodór od grupy karboksylowej i staje się kationem, a to co zostaje z kwasu po oderwaniu wodoru jest anionem reszty kwasowej (reszta kwasowa jest zawsze jednowartościowa ).  Dysocjacja czyli rozpad na jony zachodzi pod wpływem cząsteczek wody.

Reakcja z aktywnym metalem ( powstaje sól kwasu organicznego)

Zapisz stosowne równanie reakcji

Wzory soli ustalamy na podstawie wartościowości (pamiętając, że cała reszta kwasowa w kwasie organicznym jest   I-wartościowa)

Reakcja z tlenkami metali

Zapisz równanie reakcji

Reakcja z wodorotlenkami (reakcja zobojętniania)

Zapisz równanie reakcji

Przeczytaj jak tworzy się nazwy kwasów karboksylowych i nazwij otrzymane w powyższych reakcjach sole.

Zadane: Wypisz zastosowania kwasu octowego, zad.2 str.168

21.04.2020

HISTORIA

Temat : Jesień Ludów i rozpad ZSRS

I Zapiszcie sobie temat do zeszytu
II Pod tematem zapiszcie sobie : 1 Jesień Ludów 1989 – a) Polska – Tadeusz Mazowiecki b) Aksamitna rewolucja – Waclaw Havel – Czechosłowacja c) Rumunia – rozstrzelanie Nicolae Ceausescu d) Zburzenie muru berlińskiego – NRD i zjednoczenie Niemiec 1990  d) efekt domina w 1989
2 Rozpad ZSRS a) Pucz Janajewa i odsunięcie M. Gorbaczowa od władzy b) Przejęcie władzy przez Borysa Jelcyna i powstanie WNP – Wspólnoty Niepodległych Państw
3 Rozwiązanie RWPG i Układu Warszawskiego

III Zapoznajcie się również z materiałem na e- podręczniki Podaję wam linkhttps://epodreczniki.pl/a/jesien-narodow/Dm3rLyne9 . na podstawie tego materiału w zeszytach napiszcie : Jakie były skutki  Jesieni Narodów.

22.04.2020

HISTORIA

Temat : Początek III Rzeczypospolitej

 1. Zapiszcie sobie temat i przeczytajcie go ze s. 226 – 229
 2. Pod tematem zapiszcie sobie notatkę :                                                                                          1 Geneza Okrągłego Stołu a) Spotkanie w Magdalence – Czesław Kiszczak – Lech Wałęsa luty 1989 r. b) Układ między PZPR a Solidarnością zwany kontraktem (możecie tu napisać postanowienia tego układu)                                                                                              2 Przeprowadzenie częściowo wolnych wyborów – 4.06.1989 a) powstanie gazet „Gazeta Wyborcza” , „Tygodnik Solidarność” b) Powstanie Obywatelskiego Klubu Parlamentarnego – Bronisław Gieremek, c) Prezydentem zostaje gen. Wojciech Jaruzelski – „Wasz prezydent, nasz premier” d) pierwszy premier III RP – Tadeusz Mazowiecki e) minister finansów – Leszek Balcerowicz tzw Plan Balcerowicz                      3 Przyjęcie dawnej nazwy państwa 29.12.1989 r Rzeczpospolita Polska i utworzenie UOP – Urzędu Ochrony Państwa , rozwiązanie ORMO i ZOMO, przywrócenie dawnych świąt narodowych, przywrócenie orła w koronie w godle                                                          4 Na czym polegał Plan Balcerowicza ? – dla chętnych w zeszytach na + (podpowiem wam, że jest to na e- podręczniki https://epodreczniki.pl/a/transformacja-gospodarcza-i-ustrojowa-poczatki-iii-rp)

23.04.2020r

Temat: Różnorodność biologiczna

Cele lekcji:

- zdefiniowanie terminu „ różnorodność biologiczna”

-wyodrębnienie poziomów różnorodności biologicznej i ich charakterystyka

-poznanie czynników kształtujących różnorodność biologiczną

Przeczytaj temat z podręcznika str. 137-142

W zeszycie pod tematem  wykonaj ćwiczenie 1 str.142. Ustnie należy umieć wyjaśnić czego dotyczy każdy poziom biologiczny .

Wymień w zeszycie naturalne czynniki  kształtujące różnorodność biologiczną.

Zwróćcie  uwagę jak różnorodność biologiczna kształtuje się w Polsce?

Zadane: ćwiczenie 4 str.142

23.04.2020r

edb

Temat: Inne groźne przypadki – zatrucia, pomoc tonącym, porażenie prądem, ukąszenie, użądlenie.

Cele lekcji:

- zapoznanie się z objawami oraz sposobami udzielania pierwszej pomocy w przypadku:

 • zatrucia
 • tonięcia
 • porażenia prądem
 • ukąszenia, użądlenia

Zapoznajcie się z tekstem z podręcznika str.114-118.

Zwróćcie uwagę na charakterystyczne symptomy poszczególnych urazów oraz na postępowanie ratownicze w omawianych przypadkach.

Obejrzyj krótkie filmiki na You Tube dotyczące udzielania pierwszej pomocy w omawianych przypadkach.

Jako notatkę z lekcji pod tematem – wymień objawy oraz krótko opisz sposoby udzielania pomocy w przypadku zatrucia pokarmowego, zatrucia chemicznego, porażenia prądem.

Zachęcam do poszerzenia swojej wiedzy na temat omawianych zagadnień poprzez korzystanie z e-podręcznika , poniżej zamieszczam stosowne linki:

https://epodreczniki.pl/a/porazenie-pradem/DjUavZGcl

https://epodreczniki.pl/a/pierwsza-pomoc-w-przypadku-zatrucia/DeTB3MI6U

22.04.2020r.

Temat: Wyższe kwasy karboksylowe.

Temat będzie realizowany w ciągu 2 godz.

Cele lekcji:

- poznanie pojęcia wyższe kwasy karboksylowe

- poznanie nazw i wzorów wybranych kwasów nasyconych(palmitynowego, stearynowego)  i kwasu nienasyconego (oleinowego) oraz ich właściwości i zastosowań

Przeczytaj tekst z podręcznika  str.169-171 (do doświadczenia35)

Następnie obowiązkowo skorzystaj z  e-podręcznika temat Wyższe kwasy karboksylowe ,punkt 1, 2, 3

podaje link  https://epodreczniki.pl/a/wyzsze-kwasy-karboksylowe/DzjIkD3LL

W zeszycie odpowiedz na pytanie Co to są wyższe kwasy karboksylowe?. Zapisz wzory kwasu palmitynowego, stearynowego i oleinowego.

Korzystając z e-podręcznika podziel te kwasy na nasycone i nienasycone (schemat)

Obejrzyj w e-podręczniku doświadczenie 1  dotyczące właściwości kwasów tłuszczowych

W zeszycie właściwości tych kwasów wypisz z podręcznika (str. 169 kropki na dole strony i str.170 kropki). Następnie  napisz reakcje spalania całkowitego jednego z kwasów nasyconych i kwasu nienasyconego .

Obejrzyj w e-podręczniku jak odróżnić kwas stearynowy lub palmitynowy od kwasu oleinowego Polecenie 1 (ćwiczenie) do  notatki w zeszycie wpisz podsumowanie ćwiczenia .

Na koniec  przepisz z podręcznika reakcję kwasu oleinowego z cząsteczką bromu (str. 171)

Zwróć uwagę ,że następuje zmiana stanu skupienia  ( kw. oleinowy –ciecz, produkt – dibromostearynian – ciało stałe)

Zadane to ładnie opracować ten temat.                       Pozdrawiam!

Notatkę i pracę domową z tematu: Budowa i właściwości kwasu etanowego przesyłają mi uczniowie o następujących numerach w dzienniku 20,19,18,17, 16. Proszę pracować na miarę swoich możliwości i przesyłajcie tyle ile potraficie wykonać.

23-24.04.2020
religia
Temat: Unia brzeska i Kościół greckokatolicki.
Podręcznik, s. 122 / ćwiczenia, s. 61-62 Praca do wykonania:- ćwiczenie 1-2- napisz w zeszycie kilka zdań nt. św. Andrzeja Boboli w kontekście tematu.
Temat: Przykazania kościelne. 
Podręcznik, s. 99-101 / ćwiczenia, s. 51-52 Praca do wykonania:- ćwiczenie 1-2- zeszyt: scharakteryzuj trzecie przykazanie kościelne.
26.04.2020
Informatyka
Temat: Formatujemy tekst na stronie.
Zapoznajcie się z materiałem na str. 191-193
Wykonajcie ćw. 4,5,6 i prześlijcie na adres: zurawa@gmail.com

27.04.2020r.

Temat: Porównanie właściwości kwasów karboksylowych.

Cele lekcji:

-poznanie zmian we właściwościach kwasów karboksylowych w zależności od długości łańcucha węglowego

- zapisywanie równań reakcji chemicznych jakim ulegają kwasy karboksylowe.

 

Przeczytaj temat z podręcznika str. 174-176.

Krótko odpowiedz na postawione tam pytania.

Pyt.1 podziel kwasy ze względu na liczbę atomów węgla (schemat)

Pyt.2 Tab. 15 (bez rysunków)

Pyt.3 Tabela (podobieństwa , różnice)

Zadane: Wypisz jakie zastosowania znajdują kwasy organiczne występujące w przyrodzie?

Opracowany temat: Wyższe kwasy karboksylowe przesyłają mi uczniowie o następujących numerach w dzienniku: VIIIa – 1, 4 11, 20 (do środy)                VIIIb – 5 9, 10 12 (do środy)

Myślę , że wiecie jakie są konsekwencje braku reakcji na moje  prośby.

Pozdrawiam!

28.04.2020
HISTORIA

Temat : Podsumowanie rozdziału V – Upadek komunizmu

1 Zapiszcie sobie temat. W podręczniku przeczytajcie sobie temat ze s230 -231

2 W zeszytach napiszcie odpowiedź na zadania 6 i 9 ze s 232

29.04.2020

HISTORIA

Temat : Polska i świat w nowej epoce

1 Zapiszcie sobie temat w zeszycie

2 Czeka was sprawdzian wiadomości z V działu, ale zrobimy go już po przerwie majowej (prawdopodobnie 6 maja w środę).

3 Będzie on polegał na tym że wcześniej we wtorek  wieczorem, każdy uczeń otrzyma po 2 – 3  pytania na e-maila+ dodatkowe pytanie dla chętnych   i będzie miał czas na przesłanie odpowiedzi do środy (06.05)  do godziny 11.00. Odpowiedzi przyślecie mi podpisane przez was na tomekrokicki@gazeta.pl Jeśli macie jakieś pytania to też ślijcie na ten adres. Mam nadzieję że się postaracie.

4 Na razie przestudiujcie sobie jakie tematy czekają nas w tym rozdziale. Jak widzicie jest to ostatni rozdział i dotyczy czasów najnowszych w historii .

30.04.2020
religia
Temat: Matka Boża Królowa Polski.Podręcznik, s. 168 – 170 / ćwiczenia, s. 87 – 88 Praca do wykonania:- ćwiczenie 1 – 4- zeszyt: Napisz pod tematem, co według Ciebie z odnowienia Jasnogórskich ślubów narodu polskiego (26 VIII 1956) najtrudniej realizować dziś?

28.04.2020r.

biologia

Temat:   Wpływ człowieka na różnorodność biologiczną – zanieczyszczenie powietrza.

Cele lekcji:

- uświadomienie przyczyn spadku różnorodności biologicznej spowodowanych działalnością człowieka

- omówienie przyczyn eliminowania organizmów przez człowieka

- uświadomienie zagrożeń wynikających z zanieczyszczenia atmosfery

Przeczytaj temat z podręcznika str. 143-145

Wypisz w zeszycie w jaki sposób człowiek przyczynia się do spadku różnorodności biologicznej.

Następnie zwróć uwagę na przyczyny eliminowania organizmów przez człowieka.

Wymień w zeszycie przyczyny i skutki zanieczyszczeń powietrza.

Zadane: Opisz  dokładniej jeden wybrany negatywny skutek zanieczyszczenia powietrza ( np. smog lub kwaśne opady itp.)

Dla chętnych , przygotuj prezentację na temat przyczyn i skutków zanieczyszczenia atmosfery.

Do końca tego tygodnia przesyłają mi opracowany temat Różnorodność biologiczna osoby o następujących numerach w dzienniku       VIIIb – 1, 4, 7, 18, 20.

30.04. 2020r

edb

Temat: Utrwalenie i sprawdzenie wiadomości  – podstawy pierwszej pomocy.

Zakończyliśmy  najdłuższy i bardzo ważny dział dotyczący udzielania pomocy przedmedycznej w trudnych, życiowych sytuacjach.  Mam nadzieję, że wiedza teoretyczna, ćwiczenia praktyczne i filmiki instruktarzowe pomogą Wam  w podejmowaniu szybkich i trudnych decyzji dotyczących udzielania pomocy osobom poszkodowanym. Teraz czekałby Was duży sprawdzian, lecz w zaistniałych warunkach jest to niemożliwe ,  więc proszę Was o przygotowanie krzyżówki  z hasłami pomocniczymi z zakresu przerobionego działu.

Hasło główne krzyżówki to   -  RESUSCYTACJA

Proszę też o wyjaśnienie znaczenia tego terminu.

29.04.2020r.

chemia

Temat: Utrwalenie wiadomości – alkohole, kwasy karboksylowe.

Wykonaj w zeszycie następujące zadania z podręcznika dotyczące przerobionej grupy związków chemicznych.

Alkohole – zad1, 2str.141  1,2 str.149 zad.1,2 str.153  dodatkowe2 str.156

Kwasy karboksylowe – 1,2,4 str.176 dodatkowe 6 str. 176

Po długim weekendzie będę prosiła o pokazanie mi opracowanych tematów z tego tygodnia.

Proszę pouzupełniać wszelkie zaległości.                                  Pozdrawiam.

05.05.2020

HISTORIA

Temat : Europa po rozpadzie ZSRS

1 Zapiszcie sobie temat i przeczytajcie z podręcznika s234 – 236 Ten temat jest dosyć obszerny więc podzielimy go na dwie części .
2 Zróbcie sobie notatkę wg: 1 Europa na przełomie XX i XXI w a) traktat z Mastricht i powstanie UE b) rządy w USA Billa Clintona c) Rozszerzenie NATO – 1999 2 WNP – rządy Władimira Putina – dominacja w Rosji oligarchów, Białoruś – Aleksander Łukaszenka – współpraca w ramach Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej 4. Aktywna polityka Rosji Władimira Putina – przyłączenie się do grupy G8, aneksja Krymu i wojna z Ukrainą o Donbas 2014r.   3. Kraje postsowieckie – Ukraina : pomarańczowa rewolucja – Wiktor Juszczenko, wybuch rewolucji – Euromajdan  Gruzja- Michaił Sakaszwili – rewolucja róż.

Przypominam o  sprawdzianie, który napiszecie 6 maja w środę.  Będzie on polegał na tym że wcześniej we wtorek  wieczorem, każdy uczeń otrzyma po 2 – 3  pytania na e-maila+ dodatkowe pytanie dla chętnych   i będzie miał czas na przesłanie odpowiedzi do środy (06.05)  do godziny 11.00. Odpowiedzi przyślecie mi podpisane przez was na tomekrokicki@gazeta.pl Jeśli macie jakieś pytania to też ślijcie na ten adres. Mam nadzieję że się postaracie. 

Przypominam też, że działa już dziennik elektroniczny. Dlatego już po raz ostatni zamieszczam na tej stronie lekcje

07.05.2020
religia
Temat: Kościoły i wspólnoty chrześcijańskie.
Podręcznik, s.125 – 127 / ćwiczenia, s. 62-63 Praca do wykonania:- ćwiczenia 1 – 4- zeszyt: narysuj pod tematem schemat podziału Kościoła (podręcznik, s. 127,  „zapamiętaj”).
08.05.2020
religia
Temat: Moje zadania w Kościele.
Podręcznik, s.131-133 / ćwiczenia, s. 65-66 Zadanie do wykonania:- ćwiczenia 1-3- zeszyt: na czym polega misja kapłańska, prorocka i królewska świeckich w Kościele?

05.05.2020r.

biologia

Temat:  Wpływ człowieka na różnorodność biologiczną – zanieczyszczenie wód i gleb

Cele lekcji:

- wskazanie różnych źródeł zanieczyszczeń wód

-omówienie czynników przyczyniających się do degradacji gleb

Przeczytaj temat z podręcznika str.146-147

Wymień w zeszycie źródła zanieczyszczenia wód.

Wyjaśnij (w zeszycie) termin degradacja gleb i wymień najczęstsze przyczyny tego zjawiska.

Skorzystaj z e- podręcznika https://epodreczniki.pl/a/zasoby-wody-i-ich-ochrona/DVyyQ1mm9

Zadane : Zaproponuj jak możemy oszczędzać wodę?

Proszę w terminie wywiązywać się z poleconych przeze mnie zadań. W przeciwnym razie proszę liczyć się z konsekwencjami.

06.05.2020

HISTORIA

Temat : Sprawdzian wiadomości  – upadek komunizmu

PAMIĘTAJCIE !!!!! Przypominam o  sprawdzianie, który napiszecie 6 maja w środę.  Będzie on polegał na tym że wcześniej we wtorek  wieczorem, każdy uczeń otrzyma po 2 – 3  pytania na e-maila+ dodatkowe pytanie dla chętnych   i będzie miał czas na przesłanie odpowiedzi do środy (06.05)  do godziny 11.00. Odpowiedzi przyślecie mi podpisane przez was na tomekrokicki@gazeta.pl Jeśli macie jakieś pytania to też ślijcie na ten adres. Powodzenia.

06.05.2020r.

chemia

Temat:  Co to są estry?

Cele lekcji

- poznanie pojęć: estry, grupa estrowa

- wyjaśnianie mechanizmu reakcji estryfikacji

- poznanie nazw oraz wzorów sumarycznych, strukturalnych oraz półstrukturalnych estrów

Podręcznik str. 177-179

W zeszycie podaj definicję estrów i pokaż grupę estrową.

Dokonaj analizy doświadczenia 37 str.177 możesz to doświadczenie obejrzeć przez  internet www.docwiczenia.pl kod: C8AA9X

Doświadczenie należy opisać

Doświadczenie

Temat: Reakcja etanolu z kwasem etanowym

a) narysuj schemat doświadczenia

b) zapisz obserwacje

c) sformułuj wniosek

d) zapisz równanie reakcji

 

Ogólny zapis równania estryfikacji

kwas  + alkohol              H2SO4            ester   +woda

następnie zapiszcie tę reakcję na wzorach ogólnych kwasu karboksylowego i alkoholu otrzymując przedstawiony wzorem ogólnym ester i wodę

Wzór ogólny estru (pod spodem z opisem)

 

Na koniec proszę odpowiedzieć na pytanie Jak się tworzy nazwy estrów? (w zeszycie)

Z tabelki 16 pokazać dwa przykłady.

Zadania z tematu utrwalającego wiadomości o kwasach i alkoholach przesyłają mi uczniowie o następujących numerach w dzienniku szkolnym  kl. VIIIa – 2, 12, 13,16     VIIIb -3,  5, 6, 13, 17. (do końca tygodnia)

07.05.2020r.

(za edb kończymy z chemii estry)

chemia

Temat : Właściwości i zastosowanie estrów

Cele lekcji:

- poznanie właściwości i zastosowania estrów

Podręcznik str. 180 -181

Skorzystaj koniecznie z  e-podręcznika i poszerz i utrwal swoją wiedzę o estrach

https://epodreczniki.pl/a/estry—budowa-i-wlasciwosci/D1KYqhxnO

W zeszycie wypisz właściwości  estrów. Na dowolnym przykładzie zapisz reakcję spalania całkowitego estrów.

Zwróć uwagę, że reakcja estryfikacji jest odwracalna   tzn. estry ulegają rozpadowi pod wpływem cząsteczek  wody (hydroliza) na kwas i alkohol.

Pokaż równanie reakcji rozpad estru pod wpływem wody  ( zapis ogólny, można też na konkretnym przykładzie).

Wypisz zastosowania estrów.

Zadane:  Zad 1a,  zad 2b /181

tematy opracowane o estrach przesyłają mi uczniowie o nr. z dziennika 1, 2, 4, 7, 9, 11 (do wtorku)

11.05.2020r

Zanim przejdziemy do nowego tematu lekcji chciałam przypomnieć wyznaczonym wcześniej osobom o konieczności wywiązania się z obowiązków. Minął  termin przesyłania mi opracowanych tematów: Utrwalenie wiadomości – alkohole, kwasy karboksylowe  oraz  Co to są estry? Czekam cierpliwie do wtorku, po tym terminie u wyznaczonych osób pojawią się w dzienniku elektronicznym oceny niedostateczne. Proszę pracować systematycznie zgodnie z planem lekcji i nie utrudniać pracy sobie i mnie.

Temat: Co to są aminokwasy?

Cele lekcji:

- poznanie pojęcia aminokwasy, grupa aminowa, wiązanie peptydowe, peptydy

- poznanie budowy i właściwości aminokwasów na przykładzie kwasu aminooctowego (glicyny)

- zapisywanie równania reakcji kondensacji (łączenia) dwóch cząsteczek aminokwasów

Podręcznik str. 182 – 185

Aminokwasy to pierwsza grupa  związków organicznych (które poznajemy) posiadających w swym składzie dwie grupy funkcyjne.

W zeszycie odpowiedzcie na pytanie Co to są aminokwasy ? i narysujcie grupę aminową i karboksylową, które wchodzą w ich skład.

Następnie przeczytajcie jak się tworzy nazwy aminokwasów i  opiszcie to w zeszycie na przykładzie kwasu aminooctowego.

Następnie zwróćcie uwagę na  właściwości tego najprostszego aminokwasu. Właściwości  fizyczne i chemiczne wpiszcie do zeszytu

Zadane: Wypisz zastosowania aminokwasów str.183

Temat będzie kontynuowany na następnej lekcji ( zwalniam nieco tempo i czekam na spóźnialskich).        Pozdrawiam!

biologia

12.05.2020r.

Temat: Wpływ człowieka na różnorodność biologiczną – niszczenie siedlisk, wprowadzanie obcych gatunków

Cele lekcji:

-uświadomienie skutków działań człowieka, które mają wpływ na różnorodność biologiczną

Przeczytaj tekst z podręcznika str. 148 -151

Polecam też film z e-podręcznika o bioróżnorodności https://epodreczniki.pl/b/chronimy-przyrode/Pd4r3f9Cp

W zeszycie wyjaśnij , w jaki sposób człowiek przyczynia się do niszczenia siedlisk oraz wymień skutki wprowadzania obcych gatunków do ekosystemu.

Obejrzyj gatunki roślin i zwierząt , których już nie zobaczymy w naturze, a do ich wyginięcia przyczynił się człowiek str. 150 -151.

Proszę wyznaczone wcześniej osoby o przesłanie opracowanego tematu (ostateczny termin wtorek).

Konsekwencją braku reakcji będzie ocena ndst  w dzienniku elektronicznym.

chemia

13.05.2020r.

Temat: Właściwości aminokwasów .

Cele lekcji:

- opisywanie przebiegu reakcji kondensacji na przykładzie łączenia się dwóch cząsteczek glicyny

-określenie składu i budowy wiązania peptydowego

- poznanie pojęć: polipeptydy, aminokwasy białkowe

- poznanie  nazw zwyczajowych i  symboli wybranych aminokwasów białkowych

Przeczytaj tekst z podręcznika str.184-185

Skorzystaj z e-podręcznika  https://epodreczniki.pl/a/aminy-i-aminokwasy/DzJZ5l9SX , koniecznie obejrzyj tam krótki filmik dotyczący łączenia się aminokwasów w reakcji kondensacji.

W zeszycie opisz jak przebiega reakcja kondensacji, zapisz reakcję łączenia się  dwóch cząsteczek glicyny  w wyniku czego powstaje dipeptyd ( glicyloglicyna) i cząsteczka wody. W dipeptydzie pokaż wiązanie peptydowe.

Wiązanie peptydowe narysuj osobno i wymień pierwiastki, które je tworzą.

Odpowiedz na pytanie „Co to są polipeptydy?”

Zadane: Z tabelki 18/185 wypisz nazwy czterech aminokwasów białkowych i ich symbole .

14.05.2020
religia
Temat: „Chwalcie łąki umajone…”.
Zadanie do wykonania w zeszycie: napisz krótką genezę nabożeństwa majowego.Zadanie praktyczne: proszę Cię, abyś pomodlił  się tą modlitwą (może być w domu, prywatnie, przy figurce, z rodziną, dowolność) o ustanie zarazy, potrzebne łaski dla swojej rodziny i o pomyślność na egzaminie! ;)

14.05.2020r.

edb

Temat: Zasady zdrowego stylu życia.

Cele lekcji:

- zachowania ryzykowne i ich konsekwencje

-wyznaczniki i parametry stanu organizmu

Przeczytaj tekst z podręcznika str. 125-128

W zeszycie wypisz przykłady zachowań ryzykownych.

Zwróć uwagę na wyznaczniki stanu ludzkiego organizmu (schemat 7, wpisz do zeszytu)

Zapoznaj się z tragicznymi skutkami palenia tytoniu, picia alkoholu czy używania dopalaczy.

Praca dla chętnych – zaprojektuj ulotkę ostrzegającą przed zgubnymi skutkami palenia tytoniu lub nadużywania alkoholu czy używania dopalaczy.

15.05.2020
religia
Temat: Święty Jana Paweł II – człowiek modlitwy.
Zadanie do wykonania: napisz w zeszycie, jaka jest twoim zdaniem najpiękniejszą wypowiedź św. Jana Pawła II o modlitwie.Zadanie praktyczne: pomódl się – litanią Loretańską – w intencji swojej rodziny.

chemia

18.05.2020r

Temat:  Utrwalenie wiadomości – pochodne węglowodorów.

W ramach utrwalenia wiadomości o pochodnych węglowodorów, proszę opracować odpowiedzi na poniższe pytania (w zeszycie pod tematem lekcji zamieszczamy pytanie i odpowiedź na nie)

Pracujemy z podręcznikiem!

1.  Co to są pochodne węglowodorów?

2. Wymień poznane pochodne węglowodorów i pokaż ich grupy funkcyjne (wzór strukturalny)

3.Napisz reakcję fermentacji alkoholowej i fermentacji octowej i podpisz ich substraty i produkty.

4. Napisz co to są mydła i zapisz reakcję otrzymywania mydła  sodowego np. stearynianu sodu oraz mydła potasowego np. palmitynianu potasu

5. Na czym polega reakcja estryfikacji? W reakcji estryfikacji otrzymaj  propionian etylu

6. Wyjaśnij znaczenie terminów:

- aminokwasy

- peptydy

- reakcja kondensacji

Wykonane polecenia przesyłają wszyscy do środy.    Pozdrawiam!

biologia
19.05.2020r.
Temat: Racjonalne gospodarowanie zasobami przyrody.
Cele lekcji:
-  zapoznanie się z rodzajami zasobów przyrody i skutkami ich niewłaściwej eksploatacji
- zrozumienie zasady zrównoważonego rozwoju
- wskazanie sposobów racjonalnego gospodarowania zasobami przyrody
Podręcznik str. 152-156, e-podręcznik  https://epodreczniki.pl/a/odnawialne-i-nieodnawialne-zrodla-energii-i-jej-oszczedzanie
W zeszycie wymień rodzaje i przykłady zasobów przyrody.
Krótko przedstaw na czym polega zasada zrównoważonego rozwoju.
Podaj po jednym przykładzie racjonalnego wykorzystania zasobów przyrody odnawialnej i nieodnawialnej.
Zadane: W zeszycie odpowiedz na pytanie Jak można chronić przyrodę?

Chemia
20.05.2020r.
Temat:  Tłuszcze – budowa i właściwości.     (temat będzie kontynuowany na kolejnej lekcji)
Cele lekcji:
- wyjaśnienie pojęcia tłuszcze
-poznanie budowy i rodzajów tłuszczów
Podręcznik str.190- 192
e-podręcznik  https://epodreczniki.pl/a/tluszcze—budowa-i-wlasciwosci/DdzjRlQiA
W zeszycie pod tematem odpowiedz na pytania postawione w podręczniku:
- Co to są tłuszcze?
-Jak otrzymać tłuszcze?  ( ogólny zapis reakcji otrzymywania tłuszczów, reakcja otrzymywania              tristearynianu glicerolu)
- wzór ogólny tłuszczów (z objaśnieniami)
- podziel tłuszcze ze względu na pochodzenie (przykłady) i ze względu na budowę cząsteczki (przykłady).
Zadane: Odpowiedz na pytanie: jaka jest zależność między tłuszczami stałymi i ciekłymi a tłuszczami zwierzęcymi i roślinnymi? Zad.1/195

Chemia
25.05.2020r.
Temat: Właściwości tłuszczów.
Cele lekcji:
- poznanie właściwości i zastosowania tłuszczów
- przypomnienie podstawowych składników żywności oraz wyjaśnienie ich roli w prawidłowym funkcjonowaniu organizmu
Podręcznik str. 192-195.
e-podręcznik https://epodreczniki.pl/a/tluszcze—budowa-i-wlasciwosci/DdzjRlQiA
W zeszycie opisz doświadczenie 38/192
Doświadczenie
Badanie rozpuszczalności tłuszczów  (w wodzie, etanolu, benzynie)

Rysunek (schemat)
Obserwacje:
Wniosek:

W zeszycie opisz doświadczenie 39/193
Doświadczenie
Odróżnianie tłuszczów roślinnych od zwierzęcych.
rysunek (schemat)

Obserwacje:
Wniosek:
Wypisz w zeszycie zastosowania tłuszczów.
Wypisz  z podręcznika str.194, jakie funkcje w organizmie pełnią poszczególne składniki odżywcze.
Pokaż w zeszycie (diagram kołowy) jaki % masowy w organizmie człowieka stanowią posz

biologia
26.05.
Temat: Sposoby ochrony przyrody – ochrona obszarowa.
Cele lekcji
- poznanie celów i form ochrony przyrody
Podręcznik str.  157 -161
e-podręcznik  https://epodreczniki.pl/a/chronimy-przyrode/DuXnhGSte
W zeszycie wynotuj jakie są cele ochrony przyrody oraz jakie formy (ogólne) ochrony przyrody wyróżniamy.
Nas na tej lekcji interesuje nas wyłącznie ochrona obszarowa.
Wymień w zeszycie formy ochrony obszarowej. Dowiedz się czym charakteryzują się poszczególne formy ochrony przyrody.
W zeszycie narysuj kontur Polski i zaznacz na nim numerkami 23 Parki Narodowe. Pod spodem zrób legendę z nazwami parków i podkreśl te, które są cenne na skalę światową.
Dzisiejszy opracowany temat przesyłają mi uczniowie o następujących numerach z dziennika;
8a  – 1,6, 5, 7, 8           8b  7, 18

chemia
27.05.2020r
Temat: Budowa i właściwości białek.
Cele lekcji:
- poznać pojęcie białka
-określać skład pierwiastkowy białek
- poznać rodzaje białek ich właściwości i zastosowania
- wyjaśniać różnice między denaturacją a koagulacją białek
Podręcznik str. 196-201.
e-podręcznik  https://epodreczniki.pl/a/bialka—budowa/D1GxRoLpt
https://epodreczniki.pl/a/bialka—wlasciwosci/DjlaK6xSr
W zeszycie określ co to są białka i dokonaj podziału białek.
Odpowiedz na pytanie ; Jaki skład pierwiastkowy mają białka?

Opisz doświadczenie 40/198
Doświadczenie
Wykrywanie białek
rysunek (schemat)
Obserwacje:
Wniosek:
Pod wnioskiem zapiszmy;
Reakcja ksantoproteinowa to reakcja chemiczna służąca do wykrywania białek za pośrednictwem kwasu azotowego (V). Białka pod wpływem tego kwasu barwią się na żółto.
Opisz doświadczenie 41/199
Doświadczenie
Badanie właściwości białek.
rysunek (schemat)
Obserwacje:
Wniosek:
Te doświadczenia obejrzyj na filmach z e-podręcznika.
Zapiszcie w zeszycie; Białko jaja kurzego i woda tworzą koloid, czyli mieszaninę, w której cząstki substancji mają rozmiary od 10-9 m do 10-7 m.
Porównaj proces koagulacji  z procesem denaturacji białka (na podstawie informacji w podręczniku str.200 lub tabelka w e-podręczniku)
Dzisiejszy temat opracowany w zeszycie przesyłają mi uczniowie o następujących numerach w dzienniku   8b – 4, 7, 9, 11, 17, 18, 20.
Kolejne e-maile będę przesyłać na dziennik elektroniczny!