DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

 deklaracja dostępności       

Szkoła Podstawowa im. Szczepana Dobosza w Sońsku ul. Szkolna 4, 06-430 Sońsk zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych przedmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoły Podstawowej w Sońsku: www.spsonsk.home.pl

Data publikacji strony internetowej: 2012-11-02

Data ostatniej aktualizacji strony internetowej: 2021-03-15

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych podmiotów publicznych z powodu niezgodności wymienionych poniżej:

 • Niektóre linki nie są wystarczająco opisane.
 • Brak dostępności wszystkich funkcjonalności za pomocą klawiatury.
 • Niektóre z zamieszczonych plików to graficzne pliki PDF, nie są dokumentami edytowalnymi.
 • Zdjęcia nie posiadają opisu alternatywnego.
 • Na niektórych stronach brak jest odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów.
 • Elementy tekstowe nie mają możliwości zmiany rozmiaru czcionki.
 • Brak jest możliwości zmiany odstępów między wyrazami lub liniami tekstu.
 • Wiele plików nie jest dostępnych cyfrowo.
 • Filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono dnia: 2021-03-29

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest dyrektor szkoły, e-mail sp.sonsk@wp.pl

Kontaktować można się także dzwoniąc pod nr telefonu 23 6713012. Tą sama drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetowa chodzi oraz sposób kontaktu. Jeśli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeśli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż dwa miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć do podmiotu skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury skargę można złożyć do Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/

Dostępność architektoniczna

Szkoła Podstawowa w Sońsku mieści się przy ulicy Szkolnej i składa się z budynku głównego oraz wolnostojącego budynku świetlicy pełniącego również funkcję stołówki szkolnej.

Wejście do szkoły

Do budynku głównego prowadzą 4 wejścia:

 1. główne – wejście znajdujące się od ulicy Szkolnej. Wejście jest ogólnodostępne w godzinach pracy szkoły. Pojedyncze drzwi dwuskrzydłowe – wejście przez jedno skrzydło (możliwość otwarcia drugiego) otwierane ręcznie na zewnątrz. Do drzwi wejściowych i holu głównego prowadzą 4 schodki oraz podjazd dla osób niepełnosprawnych zabezpieczony barierką.
 2. od strony sali gimnastycznej – wejście jest ogólnodostępne w godzinach pracy szkoły. Pojedyncze drzwi dwuskrzydłowe – wejście przez jedno skrzydło (możliwość otwarcia drugiego) otwierane ręcznie na zewnątrz oraz pojedyncze drzwi jednoskrzydłowe. Do drzwi wejściowych prowadzą 4 schodki oraz podjazd dla osób niepełnosprawnych zabezpieczony barierką.
 3. przy sali gimnastycznej – drzwi jednoskrzydłowe, wejście dostępne jest tylko w określonych godzinach dla uczniów i pracowników szkoły oraz najemców sali sportowej. Do drzwi wejściowych prowadzą 3 schodki – brak podjazdu.
 4. boczne – wyjście ewakuacyjne. Drzwi jednoskrzydłowe, otwierane ręcznie na zewnątrz. Do drzwi prowadzą 2 schodki. Drzwi używane, jako droga ewakuacyjna.

Do budynku świetlicy prowadzi 1 wejście:

1. główne – wejście od ul. Szkolnej. Wejście jest ogólnodostępne w godzinach pracy szkoły. Podwójne drzwi jednoskrzydłowe otwierane ręcznie na zewnątrz. Do drzwi wejściowych prowadzi 1 schodek – brak podjazdu.

Dostępność budynków:

Budynek główny:

Budynek szkoły jest piętrowy. Na parterze dla osób na wózkach dostępne są korytarze, hala sportowa, pomieszczenia dydaktyczne (drzwi 90cm), biblioteka oraz sekretariat szkoły. Toaleta nie jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych. Na pierwsze piętro prowadzą schody – brak windy.

Budynek świetlicy:

Budynek parterowy, bez barier architektonicznych, wnętrze dostosowane dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W szkole nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku dostępna jest wizualna informacja o rozkładzie pomieszczeń.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększającym dla osób niewidomych i słabowidzących, brak informacji dotykowej / głosowej. W szkole można skorzystać z tłumacza języka migowego.

Pracownicy udzielający pomocy przy wejściu głównym do budynku.

Osobami oddelegowanymi do pomocy niepełnosprawnym przy wejściu do budynku są pracownicy obsługi.

Obsługa osób słabosłyszących

Istnieje możliwość obsługi osób słabosłyszących/ niesłyszących w języku migowym z pomocą tłumacza języka migowego.

Dostępność parkingu

Szkoła posiada parking wewnętrzny – wjazd od ulicy Szkolnej. Parking jest dostępny w godzinach pracy szkoły. Brak miejsca wyznaczonego dla osób niepełnosprawnych. Od strony parkingu do głównego wejścia jest podjazd dla wózków – wejście baz barier możliwe jest przy wejściu głównym oraz od strony sali gimnastycznej.

Dostępność toalety

Toaleta dla interesantów znajduje się na parterze w budynku głównym. Toaleta nie jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych.